06.04.2022 r. BABYLAND Agnieszka Bodnar jest podmiotem realizującym projekt pn.” Nowe miejsca w żłobku BABYLAND w Olkuszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 08 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby pełnienia opieki nad dziećmi

 

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty